WOLONTARIAT

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”.

                                                     Jan Paweł II

 

Szkolne Koło Wolontariatu działa we współpracy

z Samorządem Uczniowskim i Caritas.

 

Akcje, w które się angażujemy:

 1. Współpraca z Caritas – Szkolne Koło Caritas.
 2. Zbiórka charytatywna wspierająca Polaków na Kresach (w ramach akcji Towarzystwa Patriotycznego Kresy w Częstochowie).
 3. Akcja „Góra Grosza” (organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom).
 4. Akcja „Sprzątanie świata”.
 5. Zbiórki (m.in. nakrętek, baterii, makulatury).
 6. Czytanie dzieciom przez uczniów z klas IV-VIII.
 7. Akcja MEN „Razem na Święta”.
 8. Akcja Caritas Polska : Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – sprzedaż świec Caritas.

 

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 • angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 • promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 • organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 • wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • promowanie idei wolontariatu;
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży;
 • pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.

 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu:

 1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Mysłowie może zostać wolontariuszem.
 2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
 3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
 4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 5. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie.
 6. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności .
 7. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 8. Każdy członek szkolnego wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Linki, które odnoszą się do akcji, w które się angażujemy:

https://caritas.czest.pl/

http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/

https://www.facebook.com/KresyCzestochowa/

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

Edyta Stemplowska