OD 27 MARCA ZAMKNIĘTE PRZEDSZKOLA- aktualizacja!

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że  na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki od 29 marca do 11 kwietnia br. ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych. Decyzja została podjęta ze względu  na bezpieczeństwo dzieci i rodziców.

Zawieszenie zajęć w przedszkolach

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. w woj. śląskim, podobnie jak w całym kraju, w blisko 1600 przedszkolach wprowadzono zawieszenie zajęć stacjonarnych, co oznacza prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla ok. 164 tys. przedszkolaków. Należy jednak zaznaczyć, że przedszkola są zobowiązane prowadzić zajęcia stacjonarnie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola lub szkoły.

Kto może składać wniosek o zorganizowanie zajęć dla dziecka na terenie przedszkola?

Wniosek mogą składać rodzice dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.
Dyrektor ma obowiązek zorganizowania zajęć dla dzieci, których rodzice wykonują wyżej wymienione zadania.
Opieka i nauka dla niektórych uczniów klas I-III szkół podstawowych
Rodzice uczniów klas I-III pracujący w ww. jednostkach mają natomiast prawo wnioskować do dyrektora szkoły podstawowej, a dyrektor ma obowiązek zorganizować dla ich dzieci opiekę w szkole, do której uczęszczają, a ponadto dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Jakie placówki mogą pracować stacjonarnie?

Pozostała możliwość organizowania na terenie szkoły konsultacji i przeprowadzania testów sprawdzających z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas VIII i maturzystów.
Dyrektor ma obowiązek zorganizować na terenie szkoły zajęcia dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w domu.
W szczególnych przypadkach dyrektor może (ale nie ma obowiązku) umożliwić uczniom, którzy nie mogą uczyć się zdalnie w domu, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Uczniowie klas I-VIII do 11 kwietnia uczą się zdalnie.

Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pracujemy  na platformie Microsoft Teams zgodnie z planem zajęć.

Przerwa świąteczna od 1 kwietnia do 6 kwietnia.

Dni dodatkowo wolne to 30 i 31 marca.

 

W trosce o zdrowie swoje i innych pamiętajmy o zasadach:

 dezynfekcja, dystans, maseczki.

Iwona Kępa

dyrektor szkoły